November 7, 2015
Osaka/Hiroshima, Japan
japan_273japan_274OLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_276OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_283OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_308OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_311japan_312japan_313japan_314japan_315japan_316japan_317japan_318japan_319japan_320japan_321OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_325OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_328japan_329japan_330OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_335OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_338japan_339japan_340japan_341japan_342japan_343japan_344japan_345japan_346OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_349japan_350japan_351japan_352japan_353OLYMPUS DIGITAL CAMERAjapan_355japan_356japan_357japan_358japan_359