November 6, 2017
Miami, Florida, USA
usa_miami_2017_001usa_miami_2017_002usa_miami_2017_003usa_miami_2017_004usa_miami_2017_005usa_miami_2017_006usa_miami_2017_007usa_miami_2017_008usa_miami_2017_009usa_miami_2017_011usa_miami_2017_012usa_miami_2017_013usa_miami_2017_014usa_miami_2017_015usa_miami_2017_016usa_miami_2017_017usa_miami_2017_018usa_miami_2017_019usa_miami_2017_020usa_miami_2017_021usa_miami_2017_022usa_miami_2017_023usa_miami_2017_024usa_miami_2017_025usa_miami_2017_026usa_miami_2017_027usa_miami_2017_028